ගයේෂාටත් තනතුරක්

gayesha gossipY‍%S,ksm foysj, wdikfha ldka;d ixúOdkfha iNdm;s Oqrg rx.k Ys,amsks .fhaId fmf¾rdg ysñj ;sfí'

fuu Oqrh foysj, ck;d ch.%yKh fjkqfjka lemùug ;uka ,o ;j;a jrhla hhs ta iunkaOfhka woyia olajñka .fhaI fmf¾rd lshd isáhdh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...