පාසල් නිවාඩුව සිකුරාදා සිට

school vacation lankarcfha ish¨‍u isxy, fou< yd rcfha wkqu; fm!oa.,sl mdi,aj, m<uq mdi,a jdrh ,nk isl=rdodhska wjika jkjd'fojk mdi,a jdrh wdrïN jkafka wfma%,a ui 25 jk iÿod nj wOHdmk wud;HxYh ksfõokh lrkjd'

uqia,sï mdi,a ioyd m<uq mdi,a jdrh ,nk 11 jk iÿodhska wjika jkjd'fojk mdi,a jdrfha m<uq wÈhr wdrïN jkafka wfma%,a ui 18 jk i÷odhs'wfma%,a ui 18 jkod isg cqks ui 3jk isl=rdod olajd fojk mdi,a jdrh meje;afjkjd'

rduidka W;aijh ioyd ,nk cqks ui 6jk Èk isg cQ,s ui 6jkod olajd ksjdvq ,nd fokjd' fojk mdi,a jdrfha fojk wÈhr wdrïN jkafka ,nk cQ,s ui 7jk n%yiam;skaodhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...