කුවේට් ගිහින් ගණිකා සේවයේ

  Four Sri Lankan women arrested in Hassawi prostitution denl=fõgfha wdrlaIl wxY ks,Odßka l=fõgfha yiidú m% foaYfha l< fufyhqulska .‚ld fiajfha fhÿK Y%S ,xld ldka;djka isjq fofkl= w;awvx.=jg .ekSug iu;aj ;sfnkjd' wrdì ghsïia mqj;a fiajh i|yka lf<a Tjqka ish fiajh i|yd l=fõÜ ärdka y;rl ^remsh,a 1900la muK& wh lr we;snjhs'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...