කොටි මයිකල් පැනලා

ltteol=fKa md;d,h yd iïnkaOj isá t<sf,dka kue;s fldá ;%ia‌;jdÈhd fmd,sia‌ úfYaI ld¾h n<ldhg fldgqfjoa§ Tyq iuÕ isá ;j;a m%n, ;%ia‌;jdÈhl= ryfiau m,df.dia‌ ;sfí'

mekf.dia‌ we;af;a m%n, fldá ;%ia‌;jdÈhl= jk uhsl,a kue;af;ls'

ia‌geka,s flkä m%kEkavq fyj;a l%sIdka fyj;a fldá t<sf,dka kue;s w;awvx.=jg .;a ;%ia‌;jdÈhd iuÕ uhsl,a kue;a;do ol=fKa md;d,h yd iïnkaO fjñka l=vq cdjdru yd úúO wmrdO isÿ lr we;s njg nqoaê wxYj,g f;dr;=re ,eî we;'

pdjlÉfÉß fldá fndaïnlre jQ tâjâ mq,shka fmd,sia‌ w;awvx.=jg .ekSfuka miq t,aààBh yd ol=fKa md;d,h w;r m%n, in|;djla‌ mj;sk njg miq.sh Èkj, nqoaê wxYj,g f;dr;=re ,eî ;sì‚'

m,df.dia‌ ieÕj isák uhsl,a fldgqlr .ekSu i|yd fmd,sia‌ úfYaI ld¾h n<ld nqoaê ks,OdÍka we;=¿ nqoaê wxY oekgu;a úfYaI fufyhqula‌ wrUd we;'

t<sf,dka iuÕ isá uhsl,a kue;s mek.sh ;%ia‌;jdÈhd W;=rg mek hkakg we;ehso nqoaê wxY iel m<lrhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...