ආණ්ඩුවට ලැබුණු කේක් කෑල්ල

mahinda rajapaksa
hqoaOh wjika lr YS>%fhka ixj¾Okh lrd hñka ;snQ rg fï wdKavqjg ,enqKq flala lE,a,la nj;a" tu flala lE,a, fyd¢ka lE yelsj ;sìh§ wdKavqj rg uyd wd¾Ól w¾nqohlg ,lalr we;s nj;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d Bfha ^18 od& mejiSh'

uyskao rdcmlaI uy;d tfia mejiqfõ Bfha ^18 od& n;a;ruq,a," fk¿ï fmfofia msysá ish foaYmd,k iïnkaëlrK ld¾hd,fha mej;s W;aij wjia:djlg tla fjñks'

uehs Èk /<shg iyNd.S úf易 tlai;a cd;sl mlaIfhka yd wdKavqfjka neg lE ish¨‍ fokd wm iu. isákq we;ehs o fï wdKqvqfjka m%;s,dN ,enqKq wfkla ish¨‍ fokd fjk;a ;ekaj,g hdú hehs ysgmq ckdêm;ajrhd tys§ mejiSh'

úfoia ixÑ; jeä ù" WoaOukh wvq jQ" ú/lshdfjka f;dr ,iaik miqìula rfÜ we;s ù ;snqKq nj;a" tljru fï wdKavqj meñK tu jev ms<sfj< k;r lr oeuQ fyhska tys m%;sM, rggu wo w;a ú¢kakg isÿj we;s nj;a rdcmlaI uy;d i|yka lf<a h'

j;auka wdKavqj ta jk úg rfÜ mej;s wd¾Ól jevms<sfj< bÈßhg l%shd;aul lf<a kï wo jk úg rfÜ idudkH ck;dj w; uqo,a .ejfik miqìula ks¾udKh jkjd' ta jk úg mej;s wdKavqj lsõfõ ,xldj ch .ekSu fkdj f,dalh ch .ekSug iQodkï jk f,ihs' j;auka wdKavqj ck;djf.a ish¨‍ n,d‍fmdfrd;a;= ke;s lr oeuqjd˜ hehso ta uy;d jeäÿrg;a i|yka lf<a h'

§md jika;s tÈßisxy
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...