ඕස්ට්රේලියා පිල ලංකාවට

Australia tour of Sri Lanka´iaÜf¾,shdkq l%slÜ ms, jir 5lg miqj Y%S ,xldfõ fgiaÜ" tlaÈk yd úiaihs 20 ;r. ixpdrhlg tla fjhs' fï ;r. ixpdrh cQ,s 26 jeksod wdrïN jk w;r iema;eïn¾ 9 olajd l%shd;aul fõ' fgiaÜ ;r. 3la tlaÈk ;r. 5la yd úiaihs 20 ;r. folla fuhg we;=<;a fõ' Y%S ,xld ms, cqks udifha tx.,ka;fha § fgiaÜ" tlaÈk yd úiaihs 20 ;r.j,g iyNd.Sù meñ‚ miq ´iaÜf¾,shdj iuÕ ;r. lsÍug iQodkñka isà'

fuf;la ´iaÜf¾,shdkq ms, Y%S ,xldj ;=< isÿl< l%slÜ ixpdrj, § fgiaÜ ;r. 13lg iyNd.Sù ;r. 6l ch i;= lrf.k we;s w;r ;r.hl ch Y%S ,xldjg ysñj ;sfí' ;r. 6la ch mrdcfhka f;drj ksudjg m;a úh' forg w;r Y%S ,xldfõ § tlaÈk cd;Hka;r ;r. 14la mj;ajd ;r. 9l ch Y%S ,xldj;a ;r. 5l ch ´iaÜf¾,shdj;a ysñ lr f.k we;' Y%S ,xldfõ § mj;ajd we;s úiaihs 20 ;r. foflau ch Y%S ,xld ms, i;=j ;sfí'

´iaÜf¾,shdkq l%slÜ ms,la wjikajrg Y%S ,xldjg meñ‚fha jir 2011 § jk w;r tys § ´iaÜf¾,shdj .d,af,a meje;s m<uq fgiaÜ ;r.h ch.;a w;r m,af,alef,a yd tia'tia'iS msáfha meje;s ;r. fol ch mrdcfhka f;drj ksudjg m;a úh' th uhsl,a la,dla kdhlhl= f,i l< m<uq ixpdrhùuo úfYaI;ajhla úh' tu ixpdrfha § Y%S ,xld ms,g kdhl;ajh ÿka ;s,lr;ak ä,aIdka iuÕ wekacf,da ue;sõia" rx.k fyar;a" iqrx. ,laud,a" <ysre ;sßudkak fï olajd jßkajr ixÑ;.;j isák w;r iSl=f.a m%ikak yd Idñkao trx. fgiaÜ jrï Èkd .;ay'

´iaÜf¾,shdkq l%slÜ msf,a fujr ixpdrfha § m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.h cQ,s 26 - 30 Èkj, m,af,alef,a l%Svdx.Kfha §" fojk fgiaÜ ;r.h wf.daia;= 4 - 8 Èkj, .d,a, cd;Hka;r l%Svdx.Kfha § yd 3 jeks fgiaÜ ;r.h wf.daia;= 13 -17 Èkj, fld<U tia'tia'iS l%Svdx.Kfha § meje;aùug kshñ;h'

;r. 5 lska iukaú; tlaÈk l%slÜ ;r.dj,sfha m<uq ;r. folu wf.daia;= 21 iy 24 Èkj, fld<U wd¾' fm%auodi l%Svdx.Kfha § Èjd - rd;%S f,i meje;afjk w;r" 3 jeks iy 4 jeks tlaÈk ;r. rx.sß oUq¨‍ l%Svdx.Kfha § wf.daia;= 28 iy 31 Èkj, meje;afõ' 5 jeks iy wjika tlaÈk ;r.h iema;eïn¾ 4 jeksod m,af,alef,a cd;Hka;r l%Svdx.Kfha § meje;aùug Èk kshu fldg ;sfí'

´iaÜf¾,shd - Y%S ,xld úiaihs 20 l%slÜ ;r.dj,sfha m<uq ;r.h iema;eïn¾ 6 jeksod m,af,alef,a cd;Hka;r l%Svdx.Kfha yd fojk úiaihs 20 ;r.h iema;eïn¾ 9 jeksod fld<U wd¾' fm%auodi l%Svdx.Kfha § meje;aùug kshñ;hs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...