මාලිංගට විනය ක්‍රියා මාර්ග

lasith malingaY%S ,xld l%slÜ wdh;khg fkdokajd bka§h m%sñh¾ ,S.a ;rÕdj,shg iyNd.sùu i|yd msgj hdu we;=Æ fpdaokd folla iïnkaOfhka ,is;a ud,sx.g tfrysj úkh mÍlaIKhla mj;ajk nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh m%ldY l<d' 

Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha f,alï fudydka is,ajd m%ldY lf<a ud,sx.g whs'mS't,a' ;rÕdj,shg iyNd.sùug wjYH kï ta i|yd furg ffjoH úfYaI{hkaf.a mÍlaIdjg ,laúh hq;= njhs'

tfukau miq.sh úiaihs úiai f,dal l=i,dk ;rÕdj,sh iufha ud,sx. úiska isÿlrk ,o m%ldY lsysmhla iïnkaOfhkao úkh mÍlaIKhla meje;aùug Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh iQodkï jkjd'

ud,sx. úiaihs úiai f,dal l=i,dk ;rÕdj,sfhka bj;ajQfha Tyqf.a jï mdofha wdndOh W;aikak ùu fya;=fjka'

flfia kuq;a ud,sx. whs'mS' t,a' ;rÕdj,sfha ish lKavdhu jk uqïndhs bkaÈhkaia ms, iuÕ tlaùu i|yd miq.sh isl=rdod bkaÈhdjg f.dia ;sfnkjd'

whs'mS't,a' ;rÕj,§ jeäu lvqÆ ixLHdjla ojdÆ ud,sx. iqj jkafka kï Tyq fjkqfjka ;rÕ 5 la n,d isák nj uqïndhs bkaÈhkaia ms, m%ldY l<d'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...