බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිත් අවූරුද්දට සුබ පතයි

uk kameranì%;dkHjdiS Y%S ,dxlslhka o we;=¿j iuia; Y%S ,dxlsl m%cdjg Y=N kj jirla m;k nj ì%;dkH w.ue;s fâúâ leurka mjihs'

ì%;dkH w.ue;sjrhl= úiska isxy, oñ< kj jirla fjkqfjka Y%S ,dxlslhkag Y=N m;k ,o ÿ¾,N wjia:djla yeáhg fuh ie,fla'

oY ,laI ixLHd; ck;dj kj jir Wodj;a iuÕ th ieuÍug ish mjq,a iuÕ tlaùfï we;s úfYaI jeo.;alu ;udg f;areï hk nj ì%;dkH w.ue;sjrhd mjihs'

ì%;dkHjdiS Y%S ,dxlsl m%cdj jD;a;Sh" fiajd iy jHdmdßl wxY j, ksr; fjñka iudch i|yd bgq lrk ld¾hNdrh;a w.ue;s fâúâ leurka úiska w.h lrkq ,en we;'

Y%S ,xldfõ udkj ysñlï ;yjqre lsÍu iy ixys¢hdj i|yd ì%;dkHfhka iemfhk odhl;ajh ;j;a kxjd ,k nj ;ud oekgu;a m%ldYhg m;a lr we;s nj isysm;a lrk w.ue;s leurka" j;auka md,kh hgf;a tu lafIa;%j, oekgu;a ,nd we;s ie,lsh hq;= j¾Okh ;ud úiska y÷kd .kq ,en we;s nj;a lshd isáhs'

,enQ kj jir ;=< w;S; úrilNdjhka ;=,ska ,o wñysß u;l wu;l lrñka ish¿ ck lKavdhï tlg tluq;= lrkq ,eîfï wfmalaIdj fjkqfjka ;ud;a Y%S ,xld wdKavqj iuÕ lghq;= lsÍug n,d isák nj;a ì%;dkH w.ue;sjrhd mjihs'

^ììis ixfoaYh&

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...