කුසල්ට වසර 4ක තහනමක්!

Kusal Janith Perera banned  4 years Y‍%S ,xld C%slÜ lKavdhfï ysgmq wdrïNl ms;slre l=i,a cks;a fmf¾rdg jir 4l C%slÜ ;ykula mekùug cd;Hka;r C%slÜ ljqkais,h ;SrKh lr ;sfí'

;ykï W;af;acl fpdaokdjg ,la jQ l%slÜ l%Svl l=i,a cks;a fmf¾rdg fuf,i jir 04l ;r. ;ykula mkjd we;ehs C%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d mjihs'

wud;Hjrhd lshd isáfha wod< ;Skaÿj wo ^11& ks, jYfhka Y‍%S ,xld C%slÜ wdh;kh fj; ,enqKq njhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...