ඉක්වදෝරයේ 236ක් මරුට

Ecuador earthquakeblajfodarfha isÿjq m%n, N+ lïmkfhka mqoa.,hska 236 fofkl= ñhf.dia ;sfíßÉg¾ udmlfha tall 7'8l m%n,;ajfhka hq;= wod< N+lïmkh trg fõ,dfjka Bfha rd;%S 7'00g muK isÿj ;snq‚'

blajfodar w.kqjr jk laúfgda ys isg lsf,dañg¾ 173la muK ÿßka jQ fjr<nv m%foaYhl fmdf,dj wNHka;rfha lsf,dañg¾ 19la muK .eUqßka jQ m%foaYhl N+ lïmkh ygf.k we;s nj i|ykah'

N+lïmkh;a iuÕ meismsla uqyqo wdY%s; rgj,a lsysmhlg iqkdñ wk;=re we.ùï o ksl=;a flreKq w;r fï jk úg th bj;a lr we;s nj jd¾;d fjhs'N+lïmkh fya;=fjka blajfodarfha f.dvke.s,s /ila lvd jeà we;s w;r trg m%dka; 06lg yÈis ;;a;ajhla o m%ldY lr ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...