ශනුද්‍රිට 1964 මතක් වෙයි

shanudri 1964miq.shod .d¨ m%foaYfha ixpdrhl fhÿK m%shidoa mjqf,a äklaIs yd Ykqøs .d¨ fldgqfõ w;=re mdrl hoa§ 1964 jev ksulrk ,o merKs f.dvke.s,a,la wi< k;r jqKd' äklaIsg tlajru u;la jQfha ñka ál l,lg fmr ,xldjg ksoyi ,enQ Èkh f,i ;u ke.Ksh kï lrk ,o tu jirhs'

Ykqøsf.a kqjK .ek wka;¾cd,fha wdkafoda,khla we;s l< tu wjqreoao iys; mqjrej <`. kej;=K äklaIs PdhdrEmhla ,ndf.k ;snqfka fï wdldrhghs' Ykqøs;a lg weo lrf.k thg fmkS isáhd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...