මෙන්න ලොකු ඇනකොන්ඩෙක් - Video

World's longest snake discovered in Amazon jungle as part of BBC showf,dalfha bkak úYd,u Wr.hd ljqo lsh,d  weyqfjd;a uq,skau wmsg u;la fjkafka wekfldkavdj'

Tkak weuika jkdka;rfhka úYd,;u wekfldkavdfjl= w,a,d .kakd o¾Yk udfOHõ§fhl= úiska ùäfhda.; lr ;sfnkjd'fuu wekfldkavd wä 17la muK È.ska hqla; nj jd¾;dfjhs'tu ùäfhdaj my;ska krUkak'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...