දොස්තර ගැබිනි මවට තලයි - Video

doctor
i,a,s Ôj;a fjkak wms ldg;a wjYHhs' ta;a i,a,s yeufoalgu jvd f,dl=hs lsh,d ys;k msßil=;a iudcfha bkakjd'ta;a i,a,s j,g jvd ukqiailu fld;k o ;sfhkak ´fka lsh,d Thd,u l,amkd lrkakflda…''

i,a,s ksid fldhs;rï ÿrg ukqiailu my<g jegqk o lsh,d lshkak ;uhs fï isÿùu wms Thd,g lshkak hkafka'

Ökfha ;uhs fï isoaêh fj,d ;sfhkafka' ore m%iq;shla ioyd ldka;djla frday,a.; fj,d ;sfhkjd' Bg miafia wehj ffY,Hd.drhg /f.k .sh wjia:dfõ ta .eìks uj lsh,d ;sfhkd ffjoHjrekag f.jkak uqo,a ;uka ,. keye lsh,d' ta wjia:dfõ ffjoHjreka wehg wudkqIslj myr§,d'

´kEu fol§ ukqiailug jvd i,a,s biair lr.kak ñksiaiq fï f,dafla bkak tl yß wjdikdjla'
ixfõ§ o¾Yk iys; ùäfhdaj my;ska' ^ixfõ§ wh tu ùäfhdaj keröfuka je<lS isákak&

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...