කහ ආදා - photos

yellow fish found in sri lankawkqrdOmqr kdÉpd¥j jefjys ëjrfhl= yg Bfha iji rkajka ly meye;s wd‍fol= yiq ù we;'idudkH wdoka we,a,Sfï l%uhg lgqjlg yiqù we;;a fuu i;ajhd iïmQ¾Kfhkau lgqj fkd.s,Su ksid urKhg m;a ù fkdue;'

wdoka idudkHfhka fnda jkafka ^megõ oukqfha& ,jK iys; c,fhah'kuq;a Tjqka j¾Okh jkafka ñßÈh c,fhah'l,mq wdY%s;j ì;a;r ouk wdoka c, ud¾. Èf.a fyda c, .e,Sï wdÈhg yiqj ñßÈhg meñfKk w;r tfia meñŒfï§ jk ydks ksidfjka wdoka ÿ,N ù we;'

idudka‍‍ffhka wdod ÿUqre mdgg yqre wÿre meyehla .kakd w;r fuu yuqù we;s wdod wä folyudrla muK È. rkajka ly meye;s ud¿fjls'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...