අගමැතිගේ උපන්දින සාදය - Photos

Prime Minister Ranil Wickremesinghe celebrates his 67th birthday today.
w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;df.a 67 jk ckau Èkh ksñ;af;ka wo^4&WoEik wr,sh.y ukaÈrfha § f;ameka idohla  meje;ajqKd'

tu wjia:djg ckdêm;sjrhd we;=¿ ue;sweu;sjre /ila tlaj isáhd'fuu wjia:dfõ PdhdrEm my;ska oelafjkjd'

Prime Minister Ranil Wickremesinghe celebrates his 67th birthday today.

Prime Minister Ranil Wickremesinghe celebrates his 67th birthday today.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...