හමගහන්න කලින් උකුස්සා - Photos

miq.shod .d,a, m%foaYfha§ Wl=iail= w,a,d yu .id urKhg m;a l< nj lshk fofokl= ßudkaâ ndrhg m;a lereKq w;r tu PdhdrEm wka;¾cd,hg tla l< nj lshk ;reKhdo wo ^13& fmd,sia ndrhg f.k m%Yak l< nj fmd,sish mjihs'

Tyqf.a cx.u ÿrl:kh mÍlaId lsÍfï§ Wl=iaid mK msáka isáh§ .;a ;j;a PdhdrEmhla fidhd.ekSug yelsù we;'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...