බලු වාහනය - Photos

Elderly couple's self-made cart runs on dog power
Ökfha iskaðhdka m%dka;fha úY%dñl hqj,la‌ ish .uka ìuka i|yd iqkLhka fofokl= fho jQ jdykhla‌ ksmojd we;'

fuu iqkLhka fofokd iys; jdykh m%Odk ud¾. Tia‌fia .uka flf¾'fï iqkLhka fofokd wmg ys;j;a wms jdykhg f.dv jqKdu weof.k hkjd hEhs úY%dñl hqj, m%ldY lr we;'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...