අපේ සිංහයන්ගේ අලුත්ම Jerseyය (Photos)

sl cricket
mkaÿjdr úiai f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,shg iyNd.s jk yeu lKavdhulau jf.a w¨‍;a T-Shirt tllska yevfj,d ;uhs msáhg nyskafka'

b;sx fï úÈyg wfma isxy megõ ál;a Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ks, T-Shirt tl weof.k PdhdrEm f.dvla od,d ;sfhkjd' ta PdhdrEm my;ska n,kak…''Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...