වාහන ලියාපදිංචිය පහළට

vehicle registration lanka go downfudag¾ r: ,shdmÈxÑ lsÍï ishhg mkylska muK my; neiSula fmkakqï lrk nj fudag¾ r: m%jdyk flduidßia c.;a pkaøisß uy;d mejeiSh' fï jif¾ fmnrjdß udifha fudag¾ r: ,shdmÈxÑ lr we;af;a 2897ls' th 2015 jif¾ fmnrjdß udifha 4138la úh'

fudag¾ r: ,shdmÈxÑ lsÍï my; jeàu ksid fudag¾ r: m%jdyk fomd¾;fïka;=fõ wdodhuo Bg iu.dój my; jeà we;s nj c.;a pkaøisß uy;d mejeiSh'

,Sisx Kh myiqlï iSud lsÍu" jdykj, ñ, by<hdu" fjk;a nÿ iy ‍fmd<S wkqmd; by< hdu jeks lreKq ksid fuf,i jdyk ,shdmÈxÑ lsÍu my; jeàug fya;=ù ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...