මහින්දලා හමුවෙති !

udj; tl kuq;a Y%s,ksm yd noao

f,daflg fmakaku we; iS;, hqoao

zhdfol fkdr; r;z .ukl mrisoao

,djg yskyqk;a ys;a fldfydug weoao

wkqrdO ysßmsáhf.a

bl=;a 26 jeksod wl=/ia‌fia meje;s W;aijhl§ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg j;auka tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdk uy f,alï uyskao wurùr uy;d uqK.eis‚' fï wjia‌:djg ysgmq l:dkdhl pu,a rdcmla‍I uy;d o tla‌j isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...