විදුලි කප්පාදුව දිගටම ?

 Deputy Ministers Ajith P Perera
wo ^17& isg úÿ,s lmamdÿj kj;ajd iqmqreÿ mßÈ úÿ,sh ,nd fok njg ÿka fmdfrdkaÿj ;dlaI‚l ldrKd ksid bgq lsÍug m%udo ùu iïnkaOfhka lk.dgqj m< lrk nj úÿ,sn, ksfhdacH weue;s wð;a mS fmf¾rd uy;d mejiSh'

fkdfrdÉfpdaf,a ckk hka;% ;=fkka tlla muK;a jev lrk nj;a" ;j;a hka;%hla wo   l%shd;aul lsÍug W;aidy .ksñka isák nj;a" tf,i l%shd;aul jqfjdfyd;a È.gu úÿ,sh Èh yels nj;a fmf¾rd uy;d lSfõh'

fuh ldf.a fyda l=uka;%Khlaoehs udfOHõ§ka m%Yak lroa§ weu;s lSfõ th ´kEu wdldrhlg w¾: oelaúh yels jqj;a ;Skaÿjla Èh hq;af;a foaYmd,k{hka fkdj fmd,sish yd wod< wxY njhs'

úÿ,s moaO;sfha wdrlaIdjg hqo yuqodj fhojd we;af;a wehsoehs weiQ úg weu;sjrhd lSfõ ckm;sg ,o f;dr;=re u; yd hula ùug fmr j<lajd .ekSfï moku u; hqo yuqodj fhojd we;s njhs'

‘fuh fkdis;+ fohla' yßhg iqkdñhla jf.hs' uq,skau wms úÿ,s moaO;sh h;dj;a lrkak fjfyfikjd' bka miq fï isÿùug j.lsjhq;af;a ljqo lshd fydhkjd'

fkdfrdÉfpdaf,a n,d.df¾ lshkafka wmg ,enqKq wdndê; orefjla' wvqmdvq f.dvia iu.hs ,enqfka' kuq;a ta <uhd wms fldfydu yß yod jvd .kakjd' wms ta <uhd;a wdofrka /l n,d .kakjd' ‘
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...