පොලිස් වැටුප ඉහළට

police wage
fmd,sia ks,OdÍkaf.a jegqm 40]lska jeä lr we;s nj wud;H id., r;akdhl mjihs'fuu jif¾§ iy ,nk jif¾§ 20] ne.ska tu jegqma jeälsÍu l%shd;aul jk njhs wud;Hjrhd ioyka lf<a'

wud;H id., r;akdhl fï nj ioyka lf<a je,a,j fmd,sia ia:dkfha kj f.dvke.s,a, újD; lsÍfï wjia:djg tla fjñkqhs'Bg jeh lr we;s uqo, remsh,a ,laI 315ls'

;jÿrg;a woyia oela jQ id., r;akdhl lshd isáfha fmd,sia mk; o wog .e<fmk fia ifYdaOkh lrk njhs'bÈßfha§ fmd,sia úYajúoHd,h wdrïN lsÍu;a iu. fmd,sia ks,OdÍkaf.a mqyqKq lghq;= jvd;a úêu;a jkq we;s njhs wud;Hjrhd fmkajd ÿkafka'

fuys§ woyia oela jQ fmd,siam;s tka'fla b,x.fldaka lshd isáfha fmd,sisho m%;sixúOdkh úh hq;= ld,h t<U we;s njhs'ksfhdacH wud;H wfYdala wfíisxy we;=¿ ck;d ksfhdað;hka o" Wiia fmd,sia ks,OdÍka lsysm fofkl=o fuu wjia:djg tlaj isáhd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...