සාලී ඉල්ලා අස්වෙයි

Breaking News - Asad Sali (
;uka uOHu m<d;a iNd uka;%S OQrfhka b,a,d wiajQ nj widoa id,s uy;d mjihs'bkaÈhd - Y%S ,xld mokfï wOHlaIjrhd f,i ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska m;alsÍu fya;=fjka ;uka uka;%S ;k;=ßka bj;ajQ nj fyf;u lSfõh'

fï iïnkaOfhka ckdêm;sjrhd fj; ,smshlska oekqïÿka njo uka;%Sjrhd mejiSh'widoa id,s uy;d miq.sh m<d;a iNd ue;sjrKfha§ tcdmfhka uOHu m<d;a iNdjg f;aÍ m;aúh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...