නීති විරෝධි අවි වලට මුදල්

illegal ammunition lanka
rgmqrd iÕjdf.k mdúÉÑ lrk kS;s úfrdaê wú wdhqO wdrlaIl wxY fj; ,nd§ug wdrlaIl wud;HxYh u.ska ld,hla ,nd § we;s w;r tfia ndrfok wú wdhqO i|yd uqo,a f.ùug ;SrKh lr ;sfí'

miq.sh ld,j,§ úúO mqoa.,hka iÕjdf.k mdúÉÑ lrk wdhqO wdrlaIl wxY fj; ndr§ug ksfhda. ksl=;a lr ;snq‍K;a ieÕjqKq wú f;d. iïmQ¾Kfhka ndr §ula isÿ ù ke;'

furg úúO wmrdO isÿùug fya;=ù we;af;a úúO mqoa.,hka úiska wdhqO iÕjdf.k mdúÉÑ lsÍuhs'

miq.sh hqo iufha§ Tjqka w;g tu wdhqO m;ajQ w;r fïjd iÕjdf.k wmrdO l,a,sj,g l=,shg fok njgo f;dr;=re ,eî we;'

rg ;=< lsisu fya;=jla u; wmrdO isÿ fkdù udkqISh ksoyi wdrlaId lsÍug lghq;= lrk tys tla mshjrla jYfhka tu ieÕjqK wdhqO jydu ndr‍ fok f,ig tajd iÕjdf.k isák mqoa.,hkag wdrlaIl wud;HdxYh yryd fuu oekqï§u lrkq ,nhs'

wmrdO l,a,s jqjo Tjqka iÕjdf.k mdúÉÑ lrk wdhqO ndr§ug lghq;= lrk f,i;a rcfha b,a,Su u; tu wdhqO ndrfok msßig tfrysj lsisÿ kS;suh l%shdud¾.hla fkd.kakd w;r hï wdldrhlska iyk ld,h ;=< ndr fkd§ ;jÿrg;a iÕjdf.k isg yiqjqjfyd;a Tjqkag tfrysj kS;sh ;Èkau l%shd;aul lrk nj;a mejfia'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...