රටම රත්වෙයි

Get the Sri Lanka weather forecast. Access hourly
fï Èkj, mj;sk WKqiqï ld,.=K ;;a;ajh fya;=fjka Èjhsfka fndfyda m%foaY .Kkdjla oeä WKqiqul mj;sk w;r miq.sh Èk lsysmfha§ muKla Wmßu WIaK;ajh r;akmqr" l=reKE.," hdmkh" uyb¨‍mam,a,u" jjqkshdj" wkqrdOmqr yd fmdf<dkakrej" fudkrd., hk Èia;%slalj,ska jd¾;d jQ nj Y%S ,xld ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjid isà' ta wkqj oekg jd¾;d ù we;s Wmßu WIaK;ajh f,i" ^fi,aishia&l=reKE., - 37'9
wkqrdOmqr - 37'8
uyb¨‍mam,a,u - 37'7
jjqkshdj - 37'00
hdmkh - 36'3
r;akmqr - 36'1
fmdf<dkakrej - 36'1
fudkrd., - 36'0

fï Èia;%slalj, jd¾;d ù we;s w;r
u;a;, - 34'5
lgqkdhl - 33'5
lgq.iaf;dg - 35'2
fld<U - 31'4
y,dj; - 30'2
.d,a, - 32'2
yïnkaf;dg - 32'1
ukakdru - 33'2
kqjrt<sh - 24'1
fmd;=ú,a - 32'0
mq;a;,u - 33'5
r;au,dk - 33'5
;%sl=Kdu,h - 32'8
oeä WIaK;ajhla mj;sk nj jd¾;d ù ;sfí'

idudkHfhka mj;sk fi,aishia wxYlhg jvd wxYl 2l fyda 3l WIaK;ajhla fï Èkj, jeä ù we;s w;r my< jdhqf.da,fha muKla c, jdIam jeäùu;a iuÕ wka;¾ fudaiï il%sh fkdùu fï ld,.=‚l ;;a;ajhg fya;=j njo Tjqyq lSy'

idudkHfhka fï Èkj, WKqiqu jeä jqjo miq.sh j¾Ij,§ wka;¾fudaiï il%sh ùu fya;=fjka WKqiqu oeä f,i n, fkdmEjo fï jif¾§ wka;¾ fudaiï il%sh fkdùu fya;=fjka oeä WKqiqï ;;a;ajhla Rcqju oefkk njo fomd¾;fïka;=j wjOdrKh lrhs' fï WIaK;ajh wfma%,a ui wjidkh jk;=reu meje;sh yels njo mjik ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j fï ;;a;ajh iïmQ¾Kfhka myj hkq ,nkafka uehs ui§ wka;¾ fudaiï jeis il%sh ùu;a iuÕ njo wjOdrKh flf<ah'

l=reKE., we;=., m¾j;fha me¿ula we;sùug WIaK;ajh Rcqju n,md we;s njg f;dr;=re fïjk ;=re jd¾;d fkdù we;s njo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j wjOdrKh lrhs'

mj;sk oeä WIaK;ajh l=vd orejkag muKla fkdj jeäysáhkag o oeäj n,mdk nj;a fï ;;a;ajh ,nk udih jk;=re mj;sk neúka ifï frda. ;;a;ajhla we;súh yels njo <ud frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH §md,a fmf¾rd uy;d mjihs' l=vd orejkaf.a ifï oyÈh ìì<s fï ;;a;ajh hgf;a we;s úh yels neúka l=vd <uhska úkdä 20-30l ld,hla c,fha ;eîfuka fï ;;a;ajh wju lr.; yels njo ta uy;d lSfõh'

fï ;;a;ajh hgf;a oeäf,i oyÈh jykh ùu ksid úc,k ;;a;ajhla we;súh yels neúka jeämqr c,h mdkh lsÍug j.n,d .; hq;= njo <ud frda. ms<sn| úfYaI{ §md,a fmf¾rd uy;d ;jÿrg;a i|yka flf<ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...