බැසිල්ට රටයාම තහනම්

 Basil Rajapaksa Granted Bail By High Court Over Divineguma Case
Èúke.=u fomd¾;fïka;=fõ uqo,a wjNdú;h iïnkaOfhka fpdaokd t,a,jQ ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok wud;H neis,a rdcmlaI wem u; uqodyeÍug fld<U uydêlrK úksiqre moañŒ rKjl wo ksfhda. l<d'

ta wkqj remsh,a ,laI 5 l uqo,a wemhla iy remsh,a ,laI 50 ne.ska jQ YÍr wem folla u;hs iellre uqodyeÍug ksfhda. lr we;af;a'Bg wu;rj úfoia .uka ;ykï l< úksiqrejßh fudyqf.a .=jka .uka n,m;%h wêlrKhg Ndrfok f,io oekqïÿkakd'

Èúke.=u fomd¾;fïka;=fõ remsh,añ,shk 26 lg wêl uqo,la idmrrdê f,i mßyrKh iïnkaOfhka fudyqg wu;rj Èúke.=u fomd¾;fïka;=fõ ysgmq wOHla‍I ckrd,a wd¾ fla rKjlgo tfrysj kS;sm;sjrhd fuu kvqj f.dkqlr ;sfnkjd'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...