මැතිව්ස් T20 නායකත්වයට

Lasith Malinga
,is;a ud,sx." t<efUk f,dal l=i,dk mkaÿjdr 20 hs 20 l%slÜ ;r.dj,sfha§ Y%S ,xld lKavdhfï kdhlhd f,i lghq;= fkdlrk nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;k f,alï fudydka o is,ajd uy;d mjihs'Tyq jeä ÿrg;a i|yka lf<a" ud,sx. ksis YdÍßl fhda.H;djfhka miq fkdùu fya;=fjka tu ;SrKhg t<eô nj h'

flfia kuq;a" Tyq lKavdhfï idudðlfhl= f,i f,dal l=i,dk ;r.dj,shg iyNd.Sùfï bvlv we;s nj o fudydka o is,ajd uy;d m%ldY lf<a h'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...