විමල් ජනාධිපති සමග ..!

wimal meets maithri
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uy ‍f,alï wNdjm%dma; uydpd¾h úYajd j¾Kmd, uy;df.a wjika lghq;= Bfha ^29& fnd/,a, lk;a; wdodykd.drfha § isÿ flß‚'

tu wjia:djg meñ‚ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY uy;d iu. iqyo l;dnyl ksr; jQ whqre' md¾,sfïka;= uka;%S v,ia w,ymafmreu uy;d o PdhdrEmfha isà'


PdhdrEmh- m%§ma oUrf.a

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...