චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂ එල්ලෙයි

commit suicide
m%ùK Ñ;%mg wOHla‍Ijrhl=" Ñ;%mg yd leurd Ys,amshl= yd fcH;sIfõÈhl=o jQ fla' ta' úfþr;ak uy;d ^67& ish ksji ;=<§ f., je,,df.k ñhf.dia‌ we;ehs jd¾;d fõ'

je,sfõßh fmd,sia‌ jiug wh;a ne¨‍ïuyr uqÿkaf.dv m%foaYfha msysá ish ksji ;=<§ fmf¾od ^15& fmrjrefõ ;x.=ia‌ ,Kqjlska t,a,S Tyq fufia Èú kidf.k ;sfí'

;sore mshl= jQ úfþr;ak uy;d tu ksjfia ;kshu Ôj;aù we;ehs lsh;s'

tu m%foaYfha ldka;djl ish y|yk n,d .ekSu i|yd úfþr;ak uy;d yuqùug meñ‚ wjia‌:dfõ Tyq fufia ish ksok ldurh ;=< ñhf.dia‌ we;s wdldrh oel je,sfõßh fmd,sishg okajd ;sfí'

.ïmy jevn,k ufyia‌;%d;a wurd‚ uqo,sf.a uy;añh Bfha ^16& fmrjrefõ isoaêh jQ ia‌:dkhg meñK ufyia‌;%d;a mÍla‍IKh meje;aùu i|yd u< isrer .ïmy uy frday,g /f.k hk f,ig fmd,sishg ksfhda. l<dh'

je,sfõßh fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il mS' ùrisxy" fmd'ie' ^21570& fidaur;ak yd fmd'fld' ^89530& rx.sl hk fmd,sia‌ ks,OdÍyq fï isoaêh iïnkaOj jeäÿr mÍla‍IK mj;aj;s'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...