රුපියල තවත් බාල්දුවෙයි

rupee sri lanka
i;sh wdrïNfha§ wo ^21& Èk weußldkq fvd,rhl w.h remsh,a 147'10 olajd ;j ÿrg;a my; jeà we;s nj uy nexl= fjí wvúh wkdjrKh lrhs'

j;auka wdKavqj n,hg m;a ùfuka miqj remshf,a w.h fvd,rfha yqjudre jálug idfmalaIj fï jkúg remsh,a 17lska muK msßyS we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...