වතුරත් කපන්න යයි

water cut sri lanka
rg mqrd n,md we;s oeä úh<s ld,.=‚l ;;a;ajh u; bÈß Èk lSmh we;=<; fndfyda m%foaYj, c, iemhqu w;aysgqùug isÿjkq we;s nj cd;sl c,iïmdok yd c,dmjyk uKa‌v, wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

bÈß Èk lSmh we;=<; m%udKj;a j¾Idjla‌ fkd,enqKfyd;a fndfydaÿrg t<efUk isxy, yd fou< w¨‍;a wjqreÿ iufha§ c, iemhqu ,nd§ug fkdyels jkq we;s nj o tu wdrxÑ ud¾. Tia‌fia oek.kakg ;sfí'

fï ksid c,h b;d wrmsßueia‌fuka Ndú; lrkakehs o c,iïmdok yd c,dmjyk uKa‌v,h ck;djf.ka b,a,d isáhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...