ධම්මික වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලයි

ruwan ranatunga
uf.a fidfydhqrd udOHfõ§kag ;¾ckh lr neK jeÿfKa kï Tyq fjkqfjka udOHfõ§kaf.ka iudj b,a,d isákjd hEhs Oïñl rK;=x. uy;df.a nd, fidfydhqre rejka rK;=x. uy;d Bfha ^17 jeksod& m%ldY lf<ah'

udOHfõÈhl=g m%isoaO ia‌:dkhl§ PdhdrEm .ekSug ;ykula‌ keye' udOHfõ§kag tfia neKje§u .ek Oïñl whshdg ud muKla‌ fkdfjhs wfma mjqf,a wh;a fodia‌ lsõjd' wksl udOH ;ry lrf.k neye' udOHfha bkafka wfma fyd| ñ;%fhda' whshdg ux lsõjd Y%S ,xldfõ ;sfhkafka weußlka ixia‌lD;sh fkfõ lsh,d' thdf.a ysf;a we;s jQ m%Yakhlg thd udOHfõ§ka bÈßfha fï úÈyg yeisß,d ;snqfKa' miqj Tyq fï ms<sn|j jgyd .;a;d' Tyq udOHfõ§kag urK ;¾ckhla‌ lf<a keye¨‍' fudkjd jqK;a uf.a whshd fjkqfjka uu udOHfõ§ ñ;%hkaf.ka iudj b,a,kjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...