රාජපක්ෂ සොයුරු රිමාන්ඩ්

The Financial Crimes Investigation Division
remsh,a ñ,shk mkyla jákd bvula ñ,§ .;a wdldrh ms<sn|j lreKq fy<slsÍug wfmdfydi;a jQ mqIamd rdcmlaI uy;añhf.a fidfydhqrd jQ ;siai .=K;s,l uy;d fld<U uQ,H wmrdO fldÜGdih u.ska w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 28 olajd ßudkaâ Ndrhg m;alr ;sfí'

;siai .=K;s,l uy;d ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;df.a {d;s fidhqrd fjhs' ud;r msysá n%jqka ys,a kue;s bvu fufia ñ,shk 50 lg ñ,§f.k ;sfí' ta iïnkaOj fld<U uQ,H wmrdO fldÜGdihg ,enqKq meñ‚,a,la u; mÍlaIK wdrïN lr ;sì‚'

Bfha fuu mqoa.,hd fld<U uQ,H wmrdO fldÜGdih fj; f.kajd meh myl muK ld,hla m%Yak lr we;;a ta i|yd tu uqo,a fhojQfha flfiao hkak iïnkaOj lsisÿ f;dr;=rla iemhSug wfmdfydi;a ù we;'

wk;=rej fudyq fld<U uQ,H wmrdO fldÜGdih uÕska w;awvx.=jg f.k ud;r ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 28 olajd ßudkaâ Ndrhg m;alr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...