ධීවරයන්ට හසුවූ අලිමඩුවා

ali maduwa fish lanka;%sl=Kdu,h l¿ jrdh uqyqfoa mkak lrñka isáhÈ úYd, uvq ud¨‍jl= oe,l meg,S w,a,df.k f.dvg f.k taug iekaáfí m%foaYfha êjr ld¾ñlhka msßilg yels úh'

lsf,da .a?ï 1500lalg jvd nr fï uvq ud¨‍jd w,suvqjd kñka y÷kajk nj ëjrfhda mji;s' oe,g meg¨‍Kq fï uvqjd hd;%djg .ekSug fkdyels ksid lU wdOdrfhka f.dvg weof.k ú;a fjf<|fmd<g /f.k hEug jdyk j,g megùug fkdyels ksid fjrf<a ;nd len,s lsÍug fï ëjr msßig isÿúh' uE; ld,fha úYd, uvqjl= oe,lg yiqjQ m%:u wjia:dj fuh nj êjrfhda mejeiQy'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...