කුඩු වසන්ත අල්ලයි

Kudu Wasantha arrested in Thailand
jyd w;awvx.=jg .ekSu i|yd cd;Hka;r r;= jfrka;= ksl=;a lr ;snQ furg isá uyd mßudK u;al=vq cdjdrïlrejl= jQ jika; fukaäia‌ fyj;a l=vq jika; ;dhs,ka;fha ieÕj isáh§ trg wdrla‍Il wxY u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fudrgqj m%foaYh ish rdcOdksh lrf.k u;al=vq cdjdrfï ksr; jQ l=vq jika; mdlsia‌;dkfha isg fyfrdhska f;d. f.kajd furg ;=< yd fjk;a úfoaY rgj,g tajd fnod yßkq ,enQ cd;Hka;r l=vq tacka;hl= nj miq.sh ld,fha fmd,sia‌ u;aøjH ld¾hdxYh u.ska wkdjrKh lrf.k ;sfí'

fyfrdhska u;al=vq lsf,da.%Eï ;syla‌ wvx.= .uka u¨‍ folla‌ o /f.k rdcH ;dka;%sl úfoaY .uka n,m;%hla‌ u.ska lgqkdhl .=jkaf;dgqmf<ka úfoaY.; ùug .sh ,hsîßhdkq cd;slhl= bl=;a 2013 jif¾§ w;awvx.=jg .;a u;aøjH kdYl ld¾hdxYh isÿl< mq¿,a úu¾Ykhl§ l=vq jika; .ek f;dr;=re fy<súh'

,hsîßhdkq cd;slhd fmd,sia‌ w;awvx.=jg m;aùu;a iuÕ l=vq jika; furáka m,d.sh w;r miqj 2013 jif¾§ wêlrKhg lreKq jd¾;d lr Tyqg tfrysj cd;Hka;r r;= jfrka;= ,nd.ekSug fmd,sia‌ u;aøjH ld¾hdxYh lghq;= lf<ah'

l=vq jika; ms<sn| fy<sùu;a iuÕ fyfrdhska cdjdrfuka iqmsß fldaám;shl= ù isá Tyqg wh;a foam< /ila‌ ;ykug ,la‌lsÍug fmd,sish mshjr .kq ,eîh'

l=vq jika;g tfrys r;= jfrka;= ,nd.kakd wjia‌:dfõ ;j;a l=vq cdjdrïlrejka fofokl=g tfrysj o r;= jfrka;= ,nd.ekSug fmd,sish lghq;= lr ;sì‚'

ráka m,df.dia‌ isá neúka ta lsisjl=;a fuf;la‌ w;awvx.=jg .ekSug fkdyels úh' bÈß úu¾Yk i|yd l=vq jika; ;dhs,ka;fha isg Y%S ,xldjg /f.k taug kshñ;h'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...