එමිල් කාන්තන්ට වරෙන්තු

Warrant re-issued on Emil Kanthan
l¿;r nkaOkd.drfha§ ysgmq weue;s v.a,ia foajdkkao uy;dg W,a yd fudg wdhqOj,ska wek >d;kh lsÍug ;e;a l< njg wêfpdaokd ,en isák m%n, t,aààB l%shdldßlfhl= jQ tñ,a ldka;ka ÿgq ;ek w;awvx.=jg .ekSu j<ld w;aysgqjd ;snQ jfrka;=j jyd l%shd;aul lsÍug fld<U úfYaI uydêlrK flduidßia úksiqre whsrdx.kS fmf¾rd uy;añh Bfha ^03& ksfhda. l<dh'

wêlrKhg fmdfrdkaÿ jQ mßÈ ú;a;slre wêlrKhg meñK Ndr ù kvqj wjika lr .ekSug l%shd fkdlsÍu ksid ;jÿg;a ú;a;slreg ksl=;a lr ;snQ jfrka;=j w;aysgqjd ;sîu iïnkaOj kS;sm;sjrhd úreoaOùu fya;=fjka ú;a;slre w;awvx.=jg .ekSug tfia kej; jfrka;= ksl=;a flre‚'


ú;a;slrej w;awvx.=jg .ekSug ksl=;a l< jfrka;=j ;jÿrg;a l%shd;aul lrkjdo@ keoao@ hkak iïnkaOfhka kS;sm;sjrhdf.a ;SrKh oekqï§u i|yd Bfha ^03& fuu kvqj le|jq‚'

W;=re kef.kysr uQ,H lghq;= Ndrj l%shd l< tñ,a ldka;ka miq.sh ui 24 Èk fyda Bg fmr wêlrKhg meñK Ndrùug iQodkï nj mjiñka Tyqg ksl=;a lr we;s r;= ksfõokh bj;a lrk f,ig Tyqf.a kS;s{jre l< b,a,Su i,ld n,d úfYaI uydêlrKh ú;a;slreg ksl=;a l< r;= ksfõokh wj,x.= lr ;snq‚'

2016$01$20 Èk ú;a;slref.a kS;s{jre Tyqf.a jfrka;=j w;aysgqùug b,a,Sï lsÍug fmr ú;a;slre fjkqfjka fmkS isá kS;s{jrekaf.a b,a,Su u; fuu jfrka;=j w;aysgqjd we;af;a 2014$12$03 jeks Èk nj Bfha ^03& wêlrKhg okajd isá rcfha fcHIaG wêkS;s{ kfhdañ úl%ufialr fufkúh jirlg jeä ld,hla .; jqj;a ú;a;slre wêlrKhg fmdfrdkaÿ jQ mßÈ Ndr fkdùu ksid ú;a;slref.a jfrka;=j kej; l%shd;aul lrk f,i b,a,d isáhdh'

uydêlrKh u.ska ú;a;slref.a jfrka;=j wdmiq le|jd ;snqK o fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKfhka ú;a;slref.a .=jka .uka ;ykï lrñka ksl=;a lr ;snQ ksfhda.h bj;a lsÍu m%;slafIam lsÍu ksid fmdfrdkaÿ jQ f,i ú;a;slreg wêlrKhg meñK Ndrùug fkdyels jQ nj ú;a;slre fjkqfjka fmkS isá kS;s{ ,laIauka fmf¾rd uy;d mejiSh'

2014$12$13 Èk ú;a;slref.a jfrka;=j w;aysgqjk wjia:dj jk úg Tyqg tfrysj fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKfha kvqjla fkd;snqKq nj;a tfia ú;a;slreg wêlrKhg meñK Ndrùug ´kE;rï bv m%ia:d ;sìh§;a fï jk f;la ta i|yd l%shd fkdlsÍu u; ;jÿrg;a ú;a;slreg ksl=;a l< jfrka;=j w;aysgqjd ;eîu iïnkaOj kS;sm;sjrhd úreoaO jk njo rcfha fcHIaG wêkS;s{jßh wêlrKhg lreKq okajd isáhdh'

fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKh ,ndÿka ksfhda.hg tfrysj fld<U uydêlrKh kvqfõ m%;sfYdaOk whÿïm;la f.dkq lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk neúka tys ksfhda.h ,efnk f;la ú;a;slref.a jfrka;=j w;aysgqùfï ksfhda.h §¾> lrk f,i ú;a;slref.a kS;s{ ,laIauka fmf¾rd uy;d b,a,d isáfhah'

ú;a;slreg ksl=;a lr we;s jfrka;=j Tyqg wêlrKhg meñŒug ndOdjla fyda tfia meñK kvqj wjika lr .ekSug ndOdjla fkdjk nj Bfha ^03& m%ldY l< úksiqrejßh ú;a;slref.a w;aysgqjd ;snQ jfrka;=j jyd l%shd;aul lsÍug ksfhda. l<dh'

1998 cqks 30 ‍fyda Bg wdikak Èkl§ l¿;r § W,a yd fudg wdhqOj,ska wek v.a,ia foajdkkao uy;d >d;kh lsÍug l=uka;%Kh lsÍu we;=¿ wêfpdaokd 03la hgf;a ú;a;slrejka 16 fofkl=g tfrysj kS;sm;sjrhd fuu kvqj mjrd ;snq‚'

tñ,a ldka;ka fuu kvqfõ fojeks ú;a;slre jk w;r kvqj i|yd oekg nkaOkd.drh u.ska wêlrKhg bÈßm;a flfrkqfha ú;a;slrejka ;sfokl= mu‚'

tu ú;a;slrejka jro ms<sf.k kvqj wjika lr .ekSug leue;af;ka miqjk nj Tjqka fjkqfjka fmkS isá kS;s{ ,laIauka fmf¾rd uy;d Bfha ^03& wêlrKhg oekaùfuka miq kvqj le|ùu úksiqrejßh ,nk uehs 18 jeksodg l,a ;enqjdh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...