ගැබිණි මව්වරුන්ට වවුචර්පතක්

pregnant women
.eì‚ uõjrekag udislj ,ndfok fmdaIK u,a, fjkqjg jjqp¾m;la ,nd§ug rcfha wjOdkh fhduq ù ;sfí' ldka;d yd <ud lghq;= wud;HdxYh i|ykalf<a Bg wod< fhdackdj bÈßfha§ leìkÜ uKav,h yuqjg fhduq lrk njh'

udislj ,efnk fmdaIK u,a, ,nd.ekSfï§ ;uka ÿIalr;d /ilg uqyqK fok njg .eì‚ ujqjrekaf.ka úúO meñ‚,s bÈßm;a ù ;sîu;a we;eï ujqjreka fmdaIK u,a, ,nd.ekSu i|yd w;s úYd, ÿr m‍%udKhla meñ‚h hq;= ùu;a ksid fuu kj C%ufõoh we;s lsÍug rch ;SrKh lr ;sfí'

ta wkqj fuu kj ixfYdaOkh l%shd;auljQ miq  .eì‚ uõjrekag f;dard.;a fj<|ie,aj,ska wod< jjqp¾ m; bÈßm;a lr NdKav ,nd.; yels w;r tu fj<|ie,a f;dard .ekSu uyck fi!LH mÍlaIlrejka yryd isÿ flfrk nj jd¾;d fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...