උකුස්සා මැරීච්ච එකෙක්ලු

Wl=iail= urd yu.ik whqre oelafjk PdhdrEmhla iudc udOH cd, Tiafia m%‍pdrh ùu;a iu. ta iïnkaOfhka ielmsg mqoa.,hska fofofkl= fïjkúg w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' ta ynrd¥j fmd,sish úiska'

Tjqka fofokd wêlrKh fj; /f.k hoa§ tys /£ isá udOHfõ§ka yuqfõ mjid isáfha tu Wl=iaid úÿ,sh ier je§ ueÍ isá if;l= nj;a" lEug .ekSug iqoaO l< nj;ah'

kuq;a miqj Tjqka mejiQfõ fmd,sisfhka .=álEug we;s ìh ksid Wl=iaid lEug iqoaO l< nj ms<s.;a njh' Tjqka fofokd jeäÿrg;a mjikafka .ïuqka fndfyda fofkla fï isÿùu ne,Sug wd njh' ;uka iudc udOH Tiafia m%‍isoaO jQ PdhdrEm j, fkdisá nj mjik iellrejka ta mqoa.,hska w,a,d .kakd f,i mjikjd' Wlal=iaid ueÍhehs ielmsg we,aÆ ;ukag .xcd ,Õ ;nd.;a njgo fmd,sish fpdaokd lrk nj njik iellrejka" ;u ika;lfha .xcd kd;snQ njo mjikjd'

;ry ldrhska ÿka jerÈ f;dr;=rla u; ;uka fofokd w;awvx.=jg f.k we;s njhs Tjqka mjikafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...