උකුස්සා පණපිටින් හම ගහලා..!

eagle killed Torture and Brutality in lanka
fï Èkj, iudc cd,d fjí wvúj, Wl=iafil= wudkqIsl f,i >d;kh l< PdhdrEmhla m< jkjd' tu PdhdrEmfha oelafjkafka le,Eno fmfoil Wl=iafil=f.a yu .id mdo lmd bj;alr ;sfnk whqrehs'

fï iïnkaOfhka  2009 wxl 22 orK jki;a;aj yd jk ixrlaIK wd{dmk; hgf;a oelafjk mßÈ jk i;=ka wudkqIsl f,i >d;kh lsÍu hk fpdaokdj hgf;a fuys oelafjk mqoa.,hka kS;sh bÈßhg f.khdug Freedom Sri Lanka Foundation iy Let Them Live ixúOdk lghq;= iQOdkï lrf.k hhs '

fuu mqoa.,hka .ek f;dr;=rla okafka kï 0703303022 iy 0713664019 hk ÿrl;k wxlhg oekqï fok f,ihs Tjqka b,a,d isákafka
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...