සබීතාගේ සැමියාට වාසියක්

sabeetha
m‍%lg iskud ks,s iî;d fmf¾rdf.a iñhdg wh;a rdc.sßfha msysá f.dvke.s,a,la uilg remsh,a fofldaáhl l=,S uqo,la f.jñka lDIsl¾u wud;HxYh mj;ajdf.k hdu i|yd l=,S moku u; ,ndf.k we;s nj udOH jd¾;d m,fjhs'

fu;rï úYd, uq,lg fuu f.dvke.s,a, l=,shg f.k we;af;a rcfha f.dvkeÕs,s úYd, m%udKhla jid oud ;sìh§h' fuu fhdackdj i|yd leìkÜ wkque;sh mjd ,eî we;ehso jd¾;d fjhs'

uq,ska lDIsl¾u weu;s ÿñkao Èidkdhl uy;d fuu leìkÜ fhdackdj bÈßm;a l,o miqj th w.ue;s rks,a úC%uisxyf.a fhdackdjla f,i bÈßm;a flßK'

,la‍I 210la jQ udisl l=,sh fï jk úg furg wud;HxYhla fjkqfjka f.jk ,o by,u l=,S uqo,hs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...