සිසිලියාට අැප

Cecilia Kothalawala Released on bail
fi,skaflda iuQy jHdmdrfha ysgmq iNdm;sjrhd fukau m%lg jHdmdßlfhl= jk ,,s;a fld;,dj, uy;df.a ìß| jk "f.d,avka lS iuQy jHdmdrfha wOHlaI uKav, idudðlfhl= jQ isis,shd fld;,dj, ñhg wo ^24&wem kshuù ;sfí'

f.da,avka lS uQ,H jxpdjg wod<j wehg tfrysj mjrd we;s kvqjla fya;=fjka fld<U uydêlrKh úiska weh rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk ,§'

tu isÿùug wod<j weh úiska wNshdpkdêlrKhg bÈßm;a lr ;snQ m%;sfYdaOk fm;aiula i,ld neÆ wNshdpkdêlrKh úiska re',laIhl uqo,a wemhla iy ,laI 10 ne.ska jk YÍr wem folla u; ielldßh uqodyeÍug wo ksfhda. lrk ,§'

ielldßhf.a úfoaY .ukan,m;%h wêlrK ndrhg .;a w;r úfoaY.; úh hq;=kï wêlKfha wjirh ,nd.; hq;= nj wehg okajk ,§'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...