විදුලි බිලට වට්ටමක්

Lanka Electricity Billúÿ,s ì, fmr udifha ì,g jvd 10]la wvqfjka mdúÉÑ lrk mdßfNda.shlkg jÜgula §ug úÿ,s n, uKav,h iQodkñka mj;sk nj jd¾;d fõ'

kshÕh ;j;a udi ;=kla muK n,meje;aùug bv we;s fyhska úÿ,sh wrmsßuid .ekSu i|yd fuu l%uho m%fhdackhg .kakd nj úÿ,s n, weue;s rxð;a ishU,dmsáh uy;d mjihs'

fï w;r fm!oa.,sl úÿ,s n,d.dr fu.dfjdÜ 225 l úÿ,sh ñ,g .ekSug úÿ n, uKav,h iQodkï jk nj;a úÿ,s ckk hka;% mdúÉÑ lrk fm!oa.,sl wdh;k we;=¿ msßilg Èß §ukdjla f.ùug iQodkï jk nj;a jeäÿrg;a jd¾;d fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...