නදීෂාගේ බිඳුණු පෙම Video

nadeesha hemamali
k§Id fyauud,s miq.sh ojiaj, b;du;a ckm%sh pß;hla jqKdfka'ta fudlo thd is,a ì|.;a;= ksid' thd is,a ì|.;af;a yenehs ienE Ôú;fha kï fkdfjhs' ta ñhqisla ùäfhdjla i|yd'

Tkak oeka k§Idf.a Ôú;fhka wÆ;au wdrxÑhla wm fj; jd¾;d fjkjd'ta fudllao okakjdo@ thdg miq.sh ojiaj, fmïjf;la ysáhdfka' fldfydu yß is,a ì|.;a;= flaia tl ksid ta fmï yqgmgh ke;s jqKd lsh,;a wdrxÑhla wdjd'


wms okak úÈhgkï fï <.§ ;uhs thdf.a fmï yqgmgh ke;s jqfKa' Tkak wms fydh,d neÆjd thdf.a ysgmq fmïj;d ljqo lsh,d'

thdf.a fmïj;d ridx. lsh,d tlaflfkla' thd fjk ljqre;a fkfjhs fï fjkfldg ,xldfõ ckm%sh .dhlfhl= jk ridx. o is,ajd' fldfydu yß thd m<uq lidofhka Èlalido fj,d'

thd tlaore msfhla' yenehs fï fokakf.a fmï m,ys,õj oeka kï kE' ta nj ikd: fjkjd' ridx.f.a f*ia nqla msgqfõ

tu f*ianqla igyk my;ska n,kak'


Tkak fldfydu yß fï isoaêh ksid k§Idf.a iiqka.; jqKq yeá iy k§Idf.a ysgmq fmïj;d jk ridx. m<uq jrg m%isoaO udOHla Tiafia  isoaêh fy<s l< úÈh my;ska krUkak'

wdorfhka mrdch jqKq k§Id iiqka.; jqKq yeá my; ùäfhdafjka krUkak'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...