යොෂිතට අදත් ඇප නැහැ

Yoshitha Rajapaksa bail rejected
rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isák fhdaIs; rdcmlaI uy;df.a wem whÿu i,ld ne,Su ,nk 14 jeksodg h<s l,a ;efí'

iStiatka kd,sldfõ uqo,a jxpd l<ehs ielmsg ßudkaâ ndrfha isák ysgmq ¨‍;skka fhdaIs; rdcmlaI we;=¿ msßig wem b,a¨‍u fld<U uydêlrKfha § wo ^08& úNd.hg .eks‚'ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d wo l¿ f,da.=j me<| kvqjg meñ‚fhah'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...