කුලිපිටිය දරුවාට කැමති පාසලක්

ranil wickremesinghe
tÉ'whs'ù' wdidokh ù we;ehs mjiñka m<uq fYa‚hg we;=<;aùug fkdyelsj isá l=,shdmsáh m%foaYfha orejdg fldkafoais úrys;j Èjhsfka ´kEu mdi,la ,ndfok f,ig w.%dud;Hjrhd wOHdmk wud;Hjrhdg ksfhda. lr ;sfí'ta wkqj wod< isiqjdf.a uj úiska b,a¨‍ï lrkq ,nk ´kEu mdi,la ,ndfok f,i;a Bg wjYH ish¨‍u myiqlï i,ik f,i;a w.%dud;Hjrhd úiska wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;dg Wmfoia § we;'

wod< isiqjdf.a mshd tÉ'whs'ù' wdidokh ùfuka ñhf.dia we;s njg iel lrñka tu isiqjdg m<uq fYa‚hg we;=<;aùug uõmshka msßila úfrdaOh m< lsÍu fya;=fjka Tyqg mdi,la wysñ ù ;sì‚' flfia fj;;a isÿ lrk ,o ffjoH mÍlaIKj,ska ;yjqre ù we;af;a wod< isiqjd tÉ'whs'ù' wdidÈ;hl= fkdjk njhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...