මහින්දගෙන් වෙනමම මැයි රැළියක්

mahinda rajapaksa may day rally
uehs 01 jeks Èkg fhfok cd;Hka;r lïlre Èkh ksñ;af;ka taldnoaO úmlaIh mj;ajk uehs /,sh ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a m%Odk;ajfhka lsre¿mk l%Svdx.Kfha§ meje;aùug ;SrKh lr ;sfí'

taldnoaO úmlaIfha iudf,dapk /iaùula fmf¾od ^21& uOHu rd;%sfha mj;ajd ;sfnk w;r" fuu idlÉPdfõ§ uehs Èkh fjkiau wdldrhlska meje;aúh hq;= njg taldnoaO úmlaIfha ksfhdað;hka ;SrKh lr we;'

fuu ;SrKhg wkqj uehs Èk ieureu wfkl=;a uehs Èkh iurk wdldrhg fjkia wdldrhlska ieuÍugo ;SrKh lr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...