පාඨලී අනතුර ගැන කියයි

Champika Ranawakamiq.sh bßod rd;%fha weu;s mdG,S pïmsl rKjl uy;df.a jdykfha .eà isÿjQ wk;=rlska ;reKfhl= isys úi{;djhg m;aj frday,a .;j m%;sldr ,nhs'wk;=r isÿlr wud;Hjrhd m<d.sh njg rdjhla me;sr hk nj;a tu wjia:dfõ§ jdykh meojQfha wud;Hjrhd nj;a f;dr;=re jd¾;d úh'

flfia fj;;a ta ms<sn|j ish f*ianqla .sKqu yryd ksfõokhla ksl=;a lrk wud;Hjrhd mjikafka isoaêh ms<sn|j mÍlaIKhla meje;afjk nj;a wod< wjia:dfõ§ jdykh meojQ ish ßhÿrd fmd,sia w;awvx.=jg m;ajQ nj;ah'

oekg fld<U cd;sl frdayf,a wi;H ;;ajfhka m‍%;sldr ,nk ;reKhd weu;s mdG<s pïmsl rKjl úiska meojQ Ôma r:fha .efgkq ;uka weiska ÿgq nj;a weu;sjrhd y÷kd.;a nj;a tu wk;=r isÿjk wjia:dfõ tys isá mqoa.,fhl= mjihs'

wk;=r isÿlr weu;sjrhd m,d hkakg W;aidy l, nj;a ;uka yd ;j;a msßila tlaj tu r:h yUd f.dia kj;d n,oa§ th meojQfha weu;s rKjl úiska nj;a Tyq mjihs'miqj fmd,Sishg fjk;a ßhÿfrl= bÈßm;a lr ;u meñ‚,a, mjd fjkia lr we;s njo Tyq fufia lshd isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...