ගායක සොහාන්ට ඇප

singer sohan perera released on bail
u;al=vq ika;lfha ;nd .ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka uyr.u fmd,sish uÕska w;awvx.=jg f.k uilg wdikak ld,hla rlaIs; nkaOkd.dr.; lr isg fmf¾od ^9od& wêlrKh fj; bÈßm;a lr isg fhdjqka .dhl fidydka fmf¾rdg ;rfha wjjdo l< kqf.af.dv m%Odk ufyia;%d;a lksIal úfÊr;ak uy;d wemu; uqod yeÍug kshu flf<ah'

remsh,a oi oyil uqo,a yd remsh,a mkia oyi ne.ska jQ YÍr wem folla ielldr fidydka fmf¾rdg kshu flre‚' h<s fujka isoaêhla iïnkaOfhka ielmsg wêlrKhg bÈßm;a l<fyd;a ,nd§ we;s wem wj,x.= lr ;jÿrg;a rlaIs; nkaOkd.dr.; lrk njo okajñka Tyqg ;rfha wjjdo lf<ah'

ielldr fidydka fmf¾rd u;al=vq ñ,s.%Eï 550lg wêl m%udKhla /f.k uyr.u merl=ï udj; m%foaYfha h;=remeÈhl hñka isáh§ fmd,sia w;awvx.=jg m;aj we;s njo wkdjrKh flre‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...