මාලිංගව ගෙදර යවයි

World Twenty20 2016: Lasith Malinga out of Sri Lanka squad
bkaÈhdfõ meje;afjk úiaihs úiai f,dal l=i,dkh i|yd iyNd.sjQ ,is;a ud,sx. h<s;a Y%S ,xldjg f.kajd .kakd  nj óg iq¿ fudfyd;lg fmr Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ksfõokh l<d'

;ju;a wdndê; ;;ajfha miq jk ;ud lKavdhug we;=<;a lr .kq ,enqfõ wehsoehs hkak ;ud fkdokakd nj;a úiaihs úiai f,dal l=i,dkhg iyNd.s jk f,i f;aÍï lñgqj b,a,d isá neúka ;ud tys hk nj;a l%slÜ l%Svl ,is;a ud,sx. miq.shod ckudOH fj; mjid ;snqKd'

tu m%ldYh ms<sn|j îîiS iu. woyia olajñka  Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha f,alï fudydka is,ajd uy;d lshd ;snqfKa  ,is;a ud,sx. zzishhg ishhlazz ish leue;af;kau ixpdrh i|yd tla jQ njhs'

,is;a ud,sx. iïnkaOfhka Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ksl=;a l< ksfõokh my;ska oelafjkjd'
Knee niggle forces Lasith Malinga to return home

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...