උර්මිලාත් විවාහ වෙලා

Urmila Matondkar marries Mohsin Akhtar Mir, look at her wedding album
taldf,a fnd,sjqvfha ysgmq iqmsß ks<shla jk W¾ñ,d uefgdkaâld¾ hq. Èúhg md;n,d ;sfhkjd'Bfha ^03& ;uhs W¾ñ,d fï úÈyg újdy fj,d ;sfhkafka' W¾ñ,d fufyu újdy fj,d ;sfhkafka ldYaórfha jHdmdßlfhla tlalhs' Tyq fudaia;r ksrEmK Ys,amsfhla o fjkjd'

Tyqf.a. ku ;uhs fudIska wla;d¾'fï fokakf.a újdyfha PdhdrEm fï jk fldg wka;¾cd,h l<ôka ;sfhkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...